29 sem ·Traducciones

0358 mạng nào? Có phải của nhà mạng Viettel không?
https://viettel4g.net/0358-mang-nao.html